Trojan War

Pallas Theatre, Athens 2014.

Creative team:

Text: Stratis Paschalis

Direction: Sophia Spyratou

Set and Costume design: Manolis Pantelidakis

Music: Katerina Polemi

Aikido: Costas Glouftisios

Sword-Fight Director: Constantinos Bouboukis

Assistant director: Tatiana Mirkou

Assistant choreographer: Alexander Qejvanaj

Assistant to the set designer: Elina Drakou, Alegia Papageorgiou

Assistant to the costume designer:Chara Tsavalou

Cast:

Antinoos Albanis, Maximos Moumouris, Doukisa Nomikou,George Nousis, Doreta

Papadimitriou, Marianna Lagourou, Nikolaos Karagiaouris, Cloe Mantzari, Evi Chantzaki, Rania Fovou, Stratos Giapses, Argyris Gaganis, Tasos Charachanidis, Alexander Qejvanaj, Alexander Laskaratos, Tadeu Liesenfeld, Constantinos Manglaras, Nikolas Makris, Jeff Maraoui, Andreas Masios, Aris Papadopoulos, Marina Satti, Ivan Svitailo, Thanassis Tsidimis.